วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณาบุญญานุพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและคณะครูผู้กำกับลูกเสือโดยชมรมลูกเสือวิสามัญ ได้จัดโครงการลูกเสือช่อสะอาด ภายใต้กิจกรรมอาชีวะสร้างคุณควรสร้างชาติร่วมกันต้านทุจริตคอรัปชั่นโดยมีนักเรียนกล่าวรณรงค์ เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตณ ลานอาชีวศึกษาภูเก็ต