วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2561แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ พัฒนาทักษะกำลังคน Reskill Upskill Newskillทักษะการประกอบอาหารไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายประภวิษณุ์ ตระหง่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร Executive Sout Chef จาก Sri Panwa ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต