วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง การนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และนางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง การนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 สู่การปฏิบัติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี