วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Job Expo Phuket ๒๐๒๓”สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ เมืองไข่มุกอันดามัน อย่างมีคุณค่า” ในกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป ได้ฝึกอาชีพเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต และมีการจัดบูธเพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียน การสอน ของวิทยาลัยทั้ง 14 แผนกวิชาให้กับประชาชนทั่วไป และบุคคลที่สนใจได้เยี่ยมชมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน การสอนสายอาชีพ ของวิทยาลัยที่มีอย่างหลากหลายและตรงตามบริบทความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต