วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม” ที่ได้รับรางวัลชมเชย มาตรฐานเหรียญเงิน

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม” ที่ได้รับรางวัลชมเชย มาตรฐานเหรียญเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ นายณัชพล บินอับดุลรามาน นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาการโรงแรม ควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย นางสาวกันยาวีร์ ชื่นเจริญวงศ์ ภายใต้งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง