วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต