วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท จ.นครนายก