วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ประชุมทางวิชาการโครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอาเซียนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ จังหวัดภูเก็ต โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง กรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาและรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต