วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์” ที่ได้รางวัลชนะเลิศ โดยมีผู้เข้าประกวด ได้แก่ นายนครินทร์ ซุ่นแซ่ล้อ และ รางวัลชนะเลิศ “การพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” นายสุรศักดิ์ บริบาล นักเรียนระดับชั้นปวช.2 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์” ที่ได้รางวัลชนะเลิศ โดยมีผู้เข้าประกวด ได้แก่ นายนครินทร์ ซุ่นแซ่ล้อ และ รางวัลชนะเลิศ “การพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” นายสุรศักดิ์ บริบาล นักเรียนระดับชั้นปวช.2 แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน ควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย นางสุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ ภายใต้งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง