วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากแผนกวิชา ร่วมกิจกรรม Roads Show การศึกษายุคใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากแผนกวิชา ร่วมกิจกรรม Roads Show การศึกษายุคใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภายใต้โครงการสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน เพื่อสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมในด้านการศึกษา และเพื่อการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนสายอาชีพ ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต