วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2566แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนณ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองบ่อแสน ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill Upskill New skill)เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด 2019