วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 “มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่สากล”

 

พันธกิจ

 พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพสู่สากล
พันธกิจที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสารสู่สากล
พันธกิจที่ 3 เป็นศูนย์บริการ ด้านวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สู่สากล