วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

นางพรชนก  เฮงประเสริฐ
หัวหน้าศูนย์ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติพร ดอกพุฒ
ผู้ช่วยศูนย์ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกันยาวีร์  ชื่นเจริญวงศ์
ผู้ช่วยศูนย์ภาษาต่างประเทศ

Miss Darigold J.
ผู้ช่วยศูนย์ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกวิสรา  สมภักดี
ผู้ช่วยศูนย์ภาษาต่างประเทศ