วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์
บุคลิกดี ทักษะเด่น เน้นจิตอาสา (Good Personality Skillful Mindfulness)

 

เอกลักษณ์
การบริการ (Services)