วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เกียรติภูมิของวิทยาลัย

พ.ศ. 2537รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2538รางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ – รางวัล สถานศึกษาที่จัดจริยธรรมศึกษาดีเด่น จากกรมศาสนา
พ.ศ. 2541รับรางวัล สถานศึกษาดีเด่นในการร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2543รับรางวัล สถานศึกษาต้นแบบด้านคุณภาพฝีมืออาชีพ
พ.ศ.2546รับรางวัลรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2547สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547 จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (Super Model) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2550นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 จากกระทรวงศึกษาธิการ
  – รางวัลชนะเลิศประกวดเว็ปไซด์เนื่องในงานรำลึกหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
  – รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจกรรมการ ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ กลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่
  – รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้) การแข่งขันหุงข้าวชิงแชมป์ประเทศไทย “ข้าวของพ่อ ข้าวของแผ่นดิน”
พ.ศ. 2551รางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่กลุ่มจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่
  – นักศึกษารางวัลพระราชทาน นางสาวอรอุมา อังศุวิโรจน์กุล ระดับ ปวช.
พ.ศ.2552รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ
นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  – นายเกียรติศักดิ์ บุญช่วย ระดับ ปวช.
  – นายณัฐพร มณีรัตน์ ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2553นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  – นายวรพจน์ องค์วิมลการ ระดับ ปวช.
  – นายณัฐพล นกขาว ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2554นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  – นายจิโรจ จันทร์เส้ง ระดับ ปวช.
  – นายนพพงศ์ เพ็ชรพวง ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2555นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  – นายเนติพงศ์ ทองทิพย์ ระดับ ปวช.
  – นายสุวรรณ คนเรียน ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2556นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  – นายภัทรา เลียงประสิทธิ์ ระดับ ปวช.
  – นายณัฐพงศ์ นาเครือ ระดับ ปวส.
พ.ศ. 2557นักศึกษารางวัลพระราชทาน
  – นายบุญฤทธิ์ ป่วนฉิมพลี ระดับ ปวช.
  – นายไตรภพ ธรรมกุล ระดับ ปวส.
พ.ศ 2558นักศึกษาได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับปวช. และ ปวส.
– นายวีระยุทธ ศิริสวัสดิ์ ระดับ ปวช. 3/1 แผนกวิชาการโรงแรม
– นายจิตริน ประสมวงศ์ ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
พ.ศ. 2559วิทยาลัยได้รับรางวัล “รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับชาติ 5 ดาว”
วิทยาลัยได้รับรางวัล “รางวัลชนะเลิศ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว แผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นักศึกษาได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับปวช.
– นายอภิสิทธิ์ ทองขำ
พ.ศ. 2560วิทยาลัยได้รับรางวัล “รางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐาน ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ”
วิทยาลัยได้รับรางวัล “รางวัลผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับ 5 ดาว”
วิทยาลัยได้รับรางวัล “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมประเภทวิชาชีพพาณิชกรรม คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชาติ”
วิทยาลัยได้รับรางวัล “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ”
นักศึกษาได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับชาติ”
– นายธีรพงษ์ เตาะกระโทก นักศึกษาระดับ ปวส.แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
พ.ศ. 2561วิทยาลัยได้รับรางวัล “ผลการดำเนินงานของปีการศึกษา2560เข้ารับการประเมิน ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับชาติ 4 ดาว”
นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ 
– นายชนกันต์ สมบูรณ์นักศึกษาระดับปวช.แผนกวิชาการตลาด