วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

Facebook 

นางสาวชาลี  ชัยชู

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก