วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

Facebook

นางสาวเกศสุณีย์  สุขพลอย
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางณัฐรินีย์  พรหมรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวปิยะมาศ ลูกเจะ
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นายศุภกร  สืบสาย
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางวัลลิภา เทียงผง
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นายอภิวัฒน์  ศรีขวัญ
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางสาววิลาวัณย์ เนียมวงศ์
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว