วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

Facebook

นางสาวณัฐรินีย์  พรหมรักษ์
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวเกศสุนีย์  สุขพลอย
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางสาวปิยะมาศ ลูกเจะ
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางสาวยาใจ โตจริง
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางวัลลิภา เทียงผง
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นายอภิวัฒน์  ศรีขวัญ
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

นางสาววิลาวัณย์ เนียมวงศ์
ครูแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว