วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

Facebook

นางกิจจา วสุนธราธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสาวศิรินทร์ สังข์ทอง
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสาวปาริชาต เอ่งฉ้วน
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน