วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Facebook


หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นายชยุตม์ พุทธรุ่งโรจน์
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นางสาวปฐมาภรณ์  เหลืองอมรพิศาล
ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

นางสาวญาณิน  คชสิทธิ์ 
ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน