วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

Facebook 

Website

นายพงค์พิพัฒน์  เพชรเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางสาวชาลี  ชัยชู
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางสาวภัณทิรา  แซ่จึ่ง
ครูแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นายธัญญะ  โอสถสภา
ครูแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก