วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการตลาด

Facebook 

นางเจียมรัตน์  บัณรส
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

                                         นายพงศ์พิพัฒน์  เพชรเจริญ
                                               ครูแผนกวิชาการตลาด

นายธัญญะ  โอสถสภา
ครูแผนกวิชาการตลาด

นางสาวภัณฑิรา แซ่จึ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาด