วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการตลาด

การตลาด

Facebook 

                                                                                                                   นายพงศ์พิพัฒน์  เพชรเจริญ
                                                                                      หัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางสาวชาลี  ชัยชู
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นางสาวภัณฑิรา แซ่จึ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

นายธัญญะ  โอสถสภา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก