วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการบัญชี

Facebook 

ครูผู้สอน

นางสาวนิรมล  คชแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาววิไลรัตน์ เพ็ชรหึง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวธัญญา  คหาปนะ
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นายจารึก  ศรีนาค
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวรุ่งฤดี สุวรรณโชติ
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
ครูแผนกวิชาการบัญชี

        นางสาวชนัญชิดา ช่วยพันธุ์           ครูแผนกวิชาการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การเรียนการสอน
-วางแผน ดําเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านการบัญชีตามหลักการและกระบวนการ
-เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
-รวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจอุตสาหกรรมสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
-บันทึกบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบัญชี
-จัดทําแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
แนวทางการประกอบอาชีพ
พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน
-วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด โดยใช้ / เลือกใช้ / ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
-เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
-ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
-บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพด้านการบัญชีด้วยตนเอง
-ปฏิบัติงานด้านบัญชีครบท้้งวงจรตามหลักการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการวางระบบบัญชี
-ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
-ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
-ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
แนวทางการประกอบอาชีพ
พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
ภาครัฐ 8,000 – 15,000 บาท
ภาคเอกชน 9,000 – 18,000 บาท
อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)