วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการโรงแรม

Facebook 

นางสาวกุลริศา ตรีโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางฉวีวรรณ  ชัยเพชร
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นายโสภณ  หมานมิเละ
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวกันยาวีร์  ชื่นเจริญวงศ์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นายไตรภพ ธรรมกุล
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นายปรเมศ  สุวรรณจำรูญ
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางพัชนี บุญสัตย์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม