วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการโรงแรม

Facebook

นางสาวกันยาวีร์  ชื่นเจริญวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายรักพงศ์  ขอลือ
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นายโสภณ  หมานมิเละ
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นายกัณฑ์ฏภัทร์ ศุภะกุลสวัสดิ์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวปางวลัย กุมภิโร
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม

นางพัชนี บุญสัตย์
ครูแผนกวิชาการโรงแรม