วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

Facebook 

นางอรทัย เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

นายจิตริน  ประสมวงค์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

นางสาวมณทีรา พิณโส
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

นายบรรเจิด บุญสุขจันทร์
ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์