วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Facebook

นางพรชนก เฮงประเสริฐ
 หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเพ็ญศรี กะฐินทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางลักขณา สุดกระโทก
 ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี นิสสัยดี
 ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายบุญฤทธิ์  หนูปลอด
 ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสาวิณี บุญผลึก ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายประเสริฐ  สุขขี
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ