วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาธุรกิจการบิน

Facebook 

นางสาวรัชดา  ทิศพ่วน
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน

                  Miss Darigold J. Cadungog
                    ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน