วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาธุรกิจการบิน

Facebook 

นางสาวรัชดา  ทิศพ่วน
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน

              Miss Darigold J. Cadungog
                  ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน 

นายพงศ์ธร นันทบุตร
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน