วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Facebook 

Website

นางสาวจันทิมา   คงกุล
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

นางสาวกวิสรา  สมภักดี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Miss Darigold J. Cadungog
ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ