วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาศิลปกรรม

Facebook

นายวีรวัฒน์ อังศุเลิศ
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม

นายอนุสรณ์ ผิวผ่อง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาพิวเตอร์กราฟิก

นางสาวรจนา เหล่อขะย่อน
             ครูแผนกวิชาศิลปกรรม               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

นายศิริพงศ์ ริยาพันธ์
            ครูแผนกวิชาศิลปกรรม              สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

นายอัครวิชญ์ บุญใส
             ครูแผนกวิชาศิลปกรรม               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางสาววรรณา ศักดิ์สงค์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาออกแบบ

นางสาวนันทิศา  ชาติกระพันธ์
             ครูแผนกวิชาศิลปกรรม               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

นางสาวพรณัฐชา  รักษารักษ์
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป์

นายสิทธิโชค อุดมผุย
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

นางสาวธนัชชา  วิชิต
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบ

นายวาทการ  คงศัพท์
ครูแผนกวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก