วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

                      นางสาวิตรี  บุญสิน                                       หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
และหัวหน้าหมวดภาษาไทย

นางสาวมีนา  สาลี
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาไทย

นางสาวรัตนาภรณ์  อุดมสิน
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาไทย

นางสาวกันย์ชิสา  มีนุ่น   
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ     หัวหน้าหมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นายภูเบศ ดีบุก
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสาวพรนภา  จิรกุลภิบาล
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นายณภัทราพล  นลจิตต์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสุชาดา คงประมัญ
            ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาสังคมศึกษา

นายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวสุดารัตน์  เอ้งฉ้วน
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ครูหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รักษา
                   ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์                     หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวปฐมาภรณ์  เหลืองอมรพิศาล
ครูแผนกวิชาสามัญ หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวฐิติพร ดอกพุฒ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทิมา  คงกุล
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวผกาวรรณ  ปราบมาก
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวนลินี  พุ่มวัง
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางอังคณา  คุณความดี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทราภรณ์ เสือแก้ว
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

 

นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรชู
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาววิระนันท์  ทิพย์รักษ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
ครูแผนกวิชาสามัญ  หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวเจนจิรา  เมฆปลัด
 ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวจันทิรา สัมฤทธิ์
 ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญหัวหน้าหมวดวิชาพลศึกษา

นางสาวลภัชฎานันฐ์ ทองแก้ว
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาพลศึกษา

นายวัฒนา  ขอสกุลไพศาล
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  หมวดวิชาพลศึกษา