วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
และหัวหน้าหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสาวกันย์ชิสา  มีนุ่น   
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นายภูเบศ ดีบุก
ครูแผนกวิชาสามัญครูหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสุชาดา คงประมัญ
ครูแผนกวิชาสามัญครูหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสังคมศึกษา

นายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวสุดารัตน์  เอ้งฉ้วน
ครูแผนกวิชาสามัญครูหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวปฐมาภรณ์  เหลืองอมรพิศาล
ครูแผนกวิชาสามัญ หัวหน้าหมวดวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รักษา
ครูแผนกวิชาสามัญ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวฐิติพร ดอกพุฒ
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นายพงศ์ธร  นันทบุตร
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฎฐ์นรี  หมอทิพย์
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทิมา  คงกุล
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทิรา สัมฤทธิ์
 ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางอังคณา  คุณความดี
ครูแผนกวิชาสามัญ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทราภรณ์ เสือแก้ว
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

 

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
ครูแผนกวิชาสามัญ  หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาววิระนันท์  ทิพย์รักษ์
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนติกาล  ทองศรีพราย
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาวิทยาศาสตร์                                                                            

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญหัวหน้าหมวดวิชาพลศึกษา

นางสาวลภัชฎานันฐ์ ทองแก้ว
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาพลศึกษา

นางสาวิตรี  บุญสิน
ครูแผนกวิชาสามัญ  หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย

นางสาวมีนา  สาลี
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาไทย

นางสาวรัตนาภรณ์  อุดมสิน
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาไทย