วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวิตรี บุญสิน
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกันย์ชิสา  มีนุ่น   
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  บุญญานุพงศ์
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นายภูเบศ ดีบุก
ครูแผนกวิชาสามัญครูหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสุชาดา คงประมัญ
ครูแผนกวิชาสามัญครูหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสังคมศึกษา

นายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวสุดารัตน์  เอ้งฉ้วน
ครูแผนกวิชาสามัญครูหมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวทิพย์วิมล ทิพย์รักษา
ครูแผนกวิชาสามัญ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวปฐมาภรณ์  เหลืองอมรพิศาล
ครูแผนกวิชาสามัญ หัวหน้าหมวดวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวฐิติพร ดอกพุฒ
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทิมา  คงกุล
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวกวิสรา  สมภักดิ์
ครูแผนกวิชาสามัญ  หมวดวิชาภาษาจีน

นางอังคณา  คุณความดี
ครูแผนกวิชาสามัญ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทราภรณ์ เสือแก้ว
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

 

นางสาวธิดารัตน์ เพชรชู
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาววิระนันท์  ทิพย์รักษ์
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
ครูแผนกวิชาสามัญหัวหน้าหมวดวิชาพลศึกษา

นางสาวลภัชฎานันฐ์ ทองแก้ว
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาพลศึกษา

นายวัฒนา  ขอสกุลไพศาล
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาพลศึกษา                                                                       

นายภัทราพล นลจิตต
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

นางสาวมีนา  สาลี
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาไทย

นางสาวรัตนาภรณ์  อุดมสิน
ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาภาษาไทย

นางสาวมาณวิกา  บุณยเกียรติ
ครูแผนกวิชาสามัญ  หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวเจนจิรา เมฆปลัด
 ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวจันทิรา สัมฤทธิ์
 ครูแผนกวิชาสามัญหมวดวิชาคณิตศาสตร์