วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Facebook

นางสาวณัฐกานต์ คงแคล้ว
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวจงทิพย์ อธิมุตติสรรค์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายเชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายภวัต พฤกษารักษ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนากา

นางสาวนิรชา แซ่ลิ่ม
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุธาทิพย์  ชูศักดิ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายวันชนะ  แซ่สู้
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวนัฐรัตน์ อินทผลา
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายยงยุทธ์  สุขกาล
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวธรัญญา  เมืองงาม
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุภาวดี ไชยกาล
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ