วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Facebook

นางสาวณัฐกานต์ คงแคล้ว
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุธาทิพย์ ชูศักดิ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายภวัต พฤกษารักษ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนากา

นางสาวนิรชา แซ่ลิ่ม
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายวันชนะ  แซ่สู้
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวธรัญญา  เมืองงาม
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายยงยุทธ์  สุขกาล
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 นางสาวนัฐรัตน์ อินทผลา
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวชมณพรรษ จารุพันธ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุภาวดี ไชยกาล
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ