วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

Facebook

นางสาวณัฐกานต์ คงแคล้ว
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

         นางสาวสุธาทิพย์ ชูศักดิ์             ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายเชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายภวัต พฤกษารักษ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวนิรชา แซ่ลิ่ม
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายวันชนะ  แซ่สู้
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวชมณพรรษ จารุพันธ์
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายยงยุทธ์  สุขกาล
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายรณกร  ไสยเกิด
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายศักรินทร์  หมาดหมุด
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวมลิวัลย์  สีผา
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวมธุรส  กุ้ยเขียว
ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ