วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางศิรินทรา เสือพิทักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสาวิตรี  ยอดราช
ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชินวัตร สุขกลิ่น
ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ