วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 งานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยแผนกวิชา 14 แผนกของวิทยาลัยฯแนะแนวแนวฯ ทางการศึกษาต่อกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 งานแนะแนววิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยแผนกวิชา 14 แผนกของวิทยาลัยฯแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต