วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย ดินสไลด์ แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการถอดบทเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย ดินสไลด์ แบบบูรณาการ ภายใต้แผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ดำเนินการโดยงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต