วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการนำเที่ยวสุดยอดมัคคุเทศก์” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ระดับชั้นปวส. นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย นายศุภกร สืบสาย ภายใต้งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง