วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 21 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ครูสุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมมุทิตาจิต ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา

วันที่ 20-21 กันยายน 2566ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566” โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567” โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาและรู้ทันการใช้สื่อดิจิทัล” ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีผลงานการดำเนินงานระดับดีเด่น ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ จากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ป้องกันการทะเลาะวิวาท และห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนักศึกษาจากโครงการ “Asean-Rok Tvet Mobility Programme”เข้าฝึกประสบการณ์งานจริง ณ โรงแรม แกรนด์ กะตะ วีไอพี, โรงแรม วี กะตะ และโรงแรม เคเค ภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม เตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดภูเก็ต สักการะองค์พ้อต่อกง ณ ศาลเจ้าพ้อต่อกง บ้านบางเหนียว อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นภูเก็ต ประเพณีไหว้ผ่อต่อกง แกะสลักผัก ผลไม้ เพื่อใช้ประดับในพิธี ฯ ณ ศาลเจ้าพ่อต่อก๊งบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกระบี่ กรณีเข้าร่วมจัดโครงการ English camp ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566นายวิทยา เกตุชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการสอนงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Coaching) โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ และครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเมอร์ลินภูเก็ต