วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานการเงิน

นางชณัฐศิกานต์  เนียมบุญ
หัวหน้างานการเงิน

                   

                   นางสาวนันทิศา  ชาติกระพันธ์
                       ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวชนัญชิดา  ช่วยพันธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาววรัญญา แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการ
ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานการเงิน

ดาวน์โหลด>> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ปวช.  ปวส.)

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.  ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด >> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปวช. ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด >> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด >> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)

ดาวน์โหลด >> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด >> สัญญาการยืมเงิน/รายการส่งใช้เงินยืม (ถ่ายเอกสารหน้าหลังและปริ้น 2 ใบ)

ดาวน์โหลด >> ใบปะหน้าเคลีย์เงินยืม

ดาวน์โหลด >> ขอเบิกและส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณและเงินอื่นๆ
ดาวน์โหลด >> ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

ดาวน์โหลด >> เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ ส่วนที่ 2
ดาวน์โหลด >> เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ

ดาวน์โหลด >> ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7105
ดาวน์โหลด >> ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินราชการ

ดาวน์โหลด >> ใบสำคัญรับเงิน
ดาวน์โหลด >> ใบสำคัญรับเงินวิทยากร