วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานพัสดุ

นายพงศ์พิพัฒน์  เพชรเจริญ
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวมลทีรา  พิณโส
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวทิพยวรรณ บัวอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

         นางสาวพรณัฐชา  รักษารักษ์
              ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ 

นายวัชริศ พัชรไกรพล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเรณุกา ทวนประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวอรุศิรา  แสงเลิศ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายจตุรงค์  มีอิ่ม
พนักงานขับรถยนค์

นายสมคิด ลัทธวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์

นายถวิล สิทธิดำรง
พนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา
การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
(๒) จัดทำทะเบียนที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
(๓) จัดวางระบบ และควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๔) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๕) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
(๖) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๗) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบ และดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย