วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ดาวน์โหลด :: รายละเอียดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

—————————————————————–

เอกสารประกอบโครงการนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มหัวข้อที่นำเสนอ

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มคุณลักษณะผลงาน

ดาวน์โหลด :: แบบประเมินและจุดการให้คะแนนวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564

ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มจุดให้คะแนนในวันที่ 16 กันยายน 2564