วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานอาคารสถานที่

นายเชิดชัย  เตรียมเชิดติวงศ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายจิตริน  ประสมวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายศิริพงศ์ ริยาพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวจิตติมา เกลาเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาววิระนันท์ ทิพย์รักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสิทธิโชค อุดมผุย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวธนัชชา วิชิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสิทธินี มีโชติ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมคิด ลัทธวัฒน์
หัวหน้านักการ ภารโรง

นางน้ำค้าง  วงศ์เจริญ
นักการ ภารโรง

นางกุลชา แสงจันทร์
นักการ ภารโรง

 นายดำรง  ชูศรี
นักการ ภารโรง

นางอัตยา เพชรรักษ์
นักการ ภารโรง

นางอัตยา เพชรรักษ์

นักการ ภารโรง

นายอานนท์ สำลีร่วง
นักการ ภารโรง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
(๔) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
(๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๖) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับหมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย