วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานพัสดุ

ดาวน์โหลด :  ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 ดาวน์โหลด :    ใบเสนอราคาแบบสั้น   
 ดาวน์โหลด : ใบเสนอราคาแบบยาว
 ดาวน์โหลด :    แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง