วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานการเงิน

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง  กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ปวส.1 สาขาวิชาภาษาและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำหรับคนพิการ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.  ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25667

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25667

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.  ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด>>ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด >> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปวช. ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด >> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด >> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)

ดาวน์โหลด >> ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด >> กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลด >> สัญญาการยืมเงิน/รายการส่งใช้เงินยืม (ถ่ายเอกสารหน้าหลังและปริ้น 2 ใบ)

ดาวน์โหลด >> ใบปะหน้าเคลีย์เงินยืม

ดาวน์โหลด >> บันทึกนำส่งหลักฐานใบสำคัญชดใช้เงินยืม

ดาวน์โหลด >> ขอเบิกและส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณและเงินอื่นๆ
ดาวน์โหลด >> ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

ดาวน์โหลด >> เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ ส่วนที่ 2
ดาวน์โหลด >> เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ

ดาวน์โหลด >> ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7105
ดาวน์โหลด >> ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินราชการ

ดาวน์โหลด >> ใบสำคัญรับเงิน
ดาวน์โหลด >> ใบสำคัญรับเงินวิทยากร