วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โครงการเพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีวะ มุ่งสู่ความสำเร็จสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) รอบโควตาและรอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

คลิกสมัครเรียนที่นี้ >> https://forms.gle/icFNtgadNwvbyRzcA

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาคนดี คนเก่ง และความถนัดด้านอาชีวศึกษา ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ Mini English Program (MEP.) English Program (EP.)

คลิกที่นี้เพื่อสมัครเรียน >> https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาคนดี คนเก่ง และความถนัดด้านอาชีวศึกษา เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการศึกษา

คลิกที่นี้เพื่อสมัครเรียน >> https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init