วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด