วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย

Download : สื่อการสอน Motion Graphic เรื่อง การออกแบบ โลโก้ ครูเพ็ญศรี กะฐินทิพย์ Download : รูปแบบการจัดการศึกษา ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Download : การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อพานพุ่มศิลปะงานใบตองจากกระดาษใยสับปะรด (นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี) Download : การบริหารกิจกรรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วมตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1/2562 […]

บทเรียนออนไลน์

Download : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา โปรแกรมตารางงาน (E-Book)  Download : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา โปรแกรมตารางงาน (Zip) Download : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา การขาย (Zip) Download : สื่อการสอนออนไลน์ วิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (Zip)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ตัวอย่างแผนธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้เรียนสู้การเป็นผู้ประกอบการ แผนธุรกิจ R Media Design Group  แผนธุรกิจ “R-Sewing”  เผยแพร่แผนธุรกิจการท่องเที่ยว “PKVC TICKETING”  เผยแพร่แผนธุรกิจการท่องเที่ยว “อูรักลาโว้ย” เผยแพร่แผนธุรกิจ “คลินิกเสื้อผ้า” 

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ดาวน์โหลด :: รายละเอียดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564  —————————————————————– เอกสารประกอบโครงการนำเสนอการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มหัวข้อที่นำเสนอ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มคุณลักษณะผลงาน ดาวน์โหลด :: แบบประเมินและจุดการให้คะแนนวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564 ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มจุดให้คะแนนในวันที่ 16 กันยายน 2564

งานประกันคุณภาพ

แบบประกันคุณภาพ Download:         รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา2565 Download:         การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2565   Download: การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561ปีการศึกษา 2564 Download :  รายงานการประเมินตนเอง […]

งานวางแผนและงบประมาณ

Download : แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2567 Download : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 Download : แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 Download : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2562 – 2566 Download : ตารางการปฏิบัติงานประจำปี 63 Download : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการงบ 2563 Download : แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าวัสดุ (สผ.1) Download : แบบฟอร์มบันทึกขอใช้จ่ายเงินงบประมาณ […]

งานพัสดุ

ดาวน์โหลด :   ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ดาวน์โหลด :     ใบเสนอราคาแบบสั้น     ดาวน์โหลด :  ใบเสนอราคาแบบยาว  ดาวน์โหลด :     แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง