วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานครูที่ปรึกษา

นายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์ 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

       นายศรายุทธ  ธารอำมฤต          
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวณฤดี  โชติธรรมากุล
ครูผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

นายธวัชชัย  กรรณรัตน์
   ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  

 

 

นางสาวศศิธร นักรบ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูล การเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
(๓) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษา แนะนำนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
(๔) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้ประสบการณ์
การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียน รายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
(๕) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
(๖) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการทำเครื่องมือ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานครูที่ปรึกษา

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (RMS) แผนกวิชา .
ประจำปีการศึกษา 2566

Download : รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโฮมรูมผ่านระบบออนไลน์ (RMS) ระยะ 1 และระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (RMS) ประจำปีการศึกษา 2566

Download : รายงานผลกิจกรรมโฮมรูม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Download : แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความร่วมมือดูแลผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษ (กลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน) คป.04

Download : แบบสรุปรายชื่อผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (RMS)  (สำหรับครูที่ปรึกษา)

Download : รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (RMS)  (สำหรับหัวหน้าแผนกวิชา)

Download : แบบฟอร์มใบลาเพื่อแยกกักตัวเอง Self – Isolation

Download : ใบลา นักเรียนนักศึกษา

Download : แบบรายงานนักศึกษาขาดเรียน