วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานบุคลากร

Download :แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตเซ็นชื่อ 
 Download :แบบฟอร์มใบลาป่วย-กิจ 
 Download :แบบฟอร์มเปลี่ยนเวร/ตรวจเวร 
 Download :แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 
 Download :แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน New
 Download :คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิาชีพ New
 Download : คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  New
 Download : คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  New
 Download : แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ New
 Download :แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา New
 Download :ใบลาออก New
 Download :แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรในครอบครัว ในระบบกรมบัญชีกลาง New
 Download :ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว – ครูพิเศษ 
 Download :แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตเซ็นชื่อ