วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานวางแผนและงบประมาณ

นางสุชาดา  คงประมัญ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายบรรเจิด บุญสุขจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวจันทิรา  สัมฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวอโณทัย  เพ็ชรนาม
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและ ท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
(๓) ตรวจสอบ และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
(๔) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
(๕) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
(๖) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงาน และโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
(๗) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานวางแผนและงบประมาณ

Download : แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2567

Download : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

Download : แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566

Download : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2562 – 2566
Download : ตารางการปฏิบัติงานประจำปี 63
Download : รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการงบ 2563
Download : แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าวัสดุ (สผ.1)
Download : แบบฟอร์มบันทึกขอใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินอื่นๆ ปี 2567
Download : แบบฟอร์มทะเบียนผลผลิต (สผ.3)
Download : แบบฟอร์มรายงานวิชาทฤษฎี – ปฏิบัติที่ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้
Download : แบบรายงานฝึก (สผ.2)
Download : แบบส่งเงินผลผลิต
Download : แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา 2562-2566
แผนปฏิบัติราชการ
Download : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
Download : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
Download : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
Download : แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
Download : แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 รายงานประจำปี
 Download : รายงานประจำปี 2561
 Download : รายงานประจำปี 2562
 Download : รายงานประจำปี 2563