วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
2. สร้างเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และ ฝึกอบรมวิชาชีพ
3. จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
4. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
6. ขยายโอกาสด้านวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด :  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2562 – 2566
ดาวน์โหลด :  มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พ.ศ. 2561