วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ตัวอย่างแผนธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้เรียนสู้การเป็นผู้ประกอบการ

แผนธุรกิจ R Media Design Group 

แผนธุรกิจ “R-Sewing” 

เผยแพร่แผนธุรกิจการท่องเที่ยว “PKVC TICKETING” 

เผยแพร่แผนธุรกิจการท่องเที่ยว “อูรักลาโว้ย”

เผยแพร่แผนธุรกิจ “คลินิกเสื้อผ้า”